Wednesday, June 06, 2007

陶 傑 短 評 : 無 普 選 , 有 鬼 魂

2007/06/07

特 區 十 年 , 特 府 難 以 「 行 政 主 導 」 , 遭 受 中 方 責 難 。
行政 主 導 難 , 因 為 普 選 無 門 , 政 黨 人 物 , 在 八 十 年 代 中 期 開 始 「 從 政 」 , 不 論 民主派還 是 親 中 黨 , 當 年 都 以 為 最 遲 按 《 基 本 法 》 可 以 在 二 ○ ○ 七 年 之 前 普 選 , 亦 即主權移 交 後 十 年 , 歡 歡 喜 喜 , 即 可 以 上 台 「 執 政 」 。
哪 知 道 二 十 年 後 , 普 選 之 路完 全 堵 塞 , 當 年 組 黨 從 政 的 熱 心 人 , 虛 擲 半 生 , 才發 覺入 錯 了 行 , 「 仕 途 」 至 多 到十 多 萬 元 月 薪 連 津 貼 的 「 尊 貴 議 員 」 為 止 。 英 方 沒 有哄騙 過 這 幫 政 黨 分 子 , 主 張 越早 普 選 越 好 , 但 親 中 和 工 商 政 黨 也 跟 隨 堵 塞 普 選 , 到頭來 連 自 己 的 前 途 一 起 反 掉 ,今 日 與 泛 民 一 起 在 當 中 卡 , 「 執 政 」 無 望 , 淪 為 一 群投胎 無 路 , 轉 世 無 門 的 孤 魂 。
特 區 的 「 政 壇 」 就 變 了 一 所 鬧 鬼 的 房 子 , 野 鬼 們 無 法 轉 世 , 不 是 在 立 法 會 作祟 洩 憤, 令 曾 蔭 權 「 俾 鬼 壓 」 而 動 彈 不 得 , 就 是 力 爭 「 執 政 聯 盟 」 , 亦 即 硬 附 上 政務 官 隊伍 之 身 。
英式 政 務 官 是 「 世 界 第 一 流 的 公 僕 」 , 一 旦 鬼 上 了 身 , 胡 言 亂 語 , 手 舞 足 蹈 ,還 「第一 流 」 個 屁 ? 董 朝 亂 局 , 就 是 前 例 。 英 國 總 領 事 柏 聖 文 說 : 希 望 有 一 天 , 政 黨可以循 普 選 途 徑 執 政 , 也 就 是 想 見 到 政 黨 這 幫 野 鬼 可 以 輪 迴 投 生 之 意 , 但 中 方 不 許,今日 反 而 親 中 政 黨 最 多 怨 憤 , 「 從 政 」 絕 無 前 途 , 不 如 加 入 江 湖 社 團 , 上 進 青 年由「泊 車 仔 」 做 起 , 有 一 天 , 你 當 了 香 主 , 他 還 沒 有 當 「 局 長 」 呢 。

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home