Monday, October 15, 2007

陶 傑 專 欄 : 反 白 的 眼 睛

2007/10/16

反 白 的 眼 睛

所 謂 文 化 大 革 命 , 到 底 是 什 麼 , 學 校 不 設 課 程 、 教 師 不 會 、 青 少 年 不 感 興 趣 。
「文 革 」 是 四 十 年 前 的 事 。 中 國 人 的 特 徵 是 失 憶 。 四 十 年 前 的 人 事 , 香 港 青 少 年 做 人的 特 徵 , 莫 說 講 什 麼 劉 少 奇 、 林 彪 、 江 青 。 今 天 , 對 他 們 講 誰 是 羅 文 、 哪 一 個 叫 梅 艷 芳 , 他 們 都 笑 你 「 老 餅 」 , 假 設 曾 特 首 大 澈 大 悟 , 撥 款 開 設 「 文 革 國 民 教 育 課 程」 , 政 府 資 源 , 不 是 問 題 , 師 資 貧 乏 , 港 人 心 理 排 斥 「 老 餅 」 效 應 , 才 是 問 題 。
在 香 港 , 確 實 有 一 批 上 了 年 紀 的 大 陸 新 移 民 喜 歡 回 首 講 什 麼 文 革 , 他 們 在 天 水 圍 當 看 更 , 在 北 角 的 大 廈 管 理 處 當 文 書 , 在 老 牌 報 紙 的 專 欄 販 賣 文 字 , 舉 辦 這 一 類 「 座 談 會 」 , 在 座 觀 眾 , 七 老 八 十 , 捲 一 張 報 紙 , 穿 一 件 夏 老 威 , 一 到 提 問 時 間 , 死 死 抓 住 咪 高 不 放 , 拚 命 吐 苦 水 發 表 偉 論 , 一 看 就 知 道 是 長 期 受 到 精 神 迫 害 而 有 點 不 正 常 的 半 癡 呆 弱 勢 族 群 。 「 文 革 」 摧 毀 了 一 代 中 國 人 的 心 理 狀 況 , 四 十 年 後 , 其 殘 留 的 核 輻 射, 仍 然 相 當 壯 觀 。
香 港 油 尖 旺 的 年 輕 一 代 , 聽 iPod 、 打 機 、 聽 容 祖 兒 , 當 然 要 跟 這 批 老 鬼 保 持 距 離 。「 文 革 」 既 然 比 陳 寶 珠 和 鄧 寄 塵 更 老 Out , 對 「 文 革 」 無 知 , 對 中 國 的 任 何 歷 史 保 持 無 知 , 只 對 八 卦 周 刊 的 娛 樂 資 訊 保 持 Well-informed ─ ─ 欣 宜 最 近 的 男 朋 友 係 邊 個 , 湯 唯 跟 偉 仔 有 沒 有 打 真 軍 ─ ─ 自 然 就 是 潮 In 了 , 還 不 豎 起 V 字 手 勢 , 抱 住 一 隻 哈 嘮 Kitty , 食 完 迴 轉 壽 司 , 一 班 大 學 死 黨 , 味 分 高 下, 影 一 幅 傻 瓜 機 的 合 照 , 一 、二 、 三 , 一 起 大 叫 一 聲 : Yeah ?
因 此 曾 特 首 對 「 文 革 」 不 是 太 熟 悉 , 是 貼 近 民 情 的 , 大 家 只 覺 得 煲 呔 好 Young 、 好 Teenager 。 在 中 環 , 隨 便 找 一 個 CEO 打 扮 的 三 十 多 歲 的 西 裝 友 , 替 他 做 一 張 「 文 革」 的 問 卷 , 他 答 得 對 幾 題 ? 沒 有 幾 題 的 是 不 是 ?
在 波 蘭 的 奧 斯 維 辛 集 中 營 旅 行 , 看 見 德 國 的 中 學 生 , 來 到 納 粹 當 年 屠 猶 的 毒 氣 室 ,聽 老 師 講 解 。 在 柏 林 的 咖 啡 座 , 隨 便 跟 哪 一 個 年 輕 人 講 德 國 的 百 年 史 , 從 威 瑪 共 和 國 到 布 蘭 特 總 理 , 通 常 都 可 以 開 成 一 座 年 輕 的 沙 龍 。
因 為 那 是 歐 洲 。 在 這 個 世 界 , 一 定 有 一 些 民 族 , 由 自 我 失 憶 開 始 , 比 較 喜 歡 選 擇 獨 裁 統 治 , 不 要 勉 強 他 們 嘛 。 對 於 「 文 革 」 的 黑 白 , 遠 遠 不 及 對 肥 肥 昏 迷 時 送 醫 院 眼 珠 反 白 時 的 黑 白 面 積 比 例 有 興 趣 , 這 是 市 場 。 有 記 憶 的 , 就 是 老 餅 , 老 餅 即 Out ,特 首 不 錯 在 對 「 文 革 」 的 是 非 論 斷 , 他 根 本 不 該 提 起 文 革 這 個 老 餅 的 詞 彙 , 一 下 子 像 歸 入 了 阿 嬸 阿 爺 的 珠 三 角 新 移 民 一 代 , 這 又 何 必 ?

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home